Bài viết phân tích pháp lý

Thay đổi đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án

  Thay đổi đăng ký kinh doanh là một trong những quyền tự quyết của Doanh nghiệp mà cụ thể đó là quyền của chủ sở hữu trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh ...

Biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

    Thực tiễn áp dụng luật doanh nghiệp hiện nay trong vấn đề hợp đại hội đồng cổ đông không phải ai cũng hiểu thấu đáo, điều này dẫn tới hiện tượng sự giải thích pháp luật nhiều khi mơ hồ ...

Lấy ý kiến bằng văn bản quyết định của Hội đồng quản trị

  Hội đồng quản trị (HĐQT) trong công ty cổ phần là cơ quan rất quan trọng trong cấu thành của công ty. Theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, ...

Doanh nghiệp có hai đại diện theo pháp luật và hai con dấu trở lên

Doanh nghiệp có hai đại diện theo pháp luật và hai con dấu trở lên   Luật Doanh nghiệp 2014 có những điểm đột phá so với Luật Doanh nghiệp 2005, những điểm đột phá là bước tiến dài trong hoạt động ...

Các bước để tổ chức Họp đại hội đồng cổ đông bất thường đúng luật.

Theo quy định tại điều 96 Luật Doanh nghiệp thì Đại hội  đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Hiện nay theo luật doanh ...

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC là chữ viết tắt cùa Business Cooperation Contract là một hình thức phổ biến nhất trong đời sống kinh tế tại Việt Nam. Luật Đầu tư 2014 định nghĩa Hợp đồng hợp ... ...

Trách nhiệm hình sự Pháp nhân thương mại

Trước đây đối tượng của trách nhiệm hình sự chỉ là các cá nhân, Tuy nhiên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì pháp nhân thương mại cũng là đối tượng chịu trách nhiệm ...

Luật Doanh nghiệp 2014 – cuộc đột phá thể chế lần hai

Luật Doanh nghiệp 2014 – cuộc đột phá thể chế lần hai Ngày 26/11, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều với nhiều điểm mới tích cực. Sau cuộc đột phá về thể ...

Kế thừa giấy phép khi thực hiện hoạt động M&A

Nhà đầu tư khi thực hiện mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp thì các Giấy tờ tài sản, Giấy phép thuộc doanh nghiệp bị sáp nhập, được mua bán sẽ được kế thừa, sử dụng như thế nào? ...

Chuyển giao quyền lực khi mua bán doanh nghiệp (M&A)

Thâu tóm doanh nghiệp là một trong những xu hướng mới hiện nay không những trên thế giới mà còn bắt đầu phổ biến tại Việt Nam. Một trong những ưu điểm của loại hình này là giúp cho người ...

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT trong công ty cổ phần

Bình luận về phương pháp bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT trong công ty cổ phần. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các ...